ENVIRONMENT


Otázka ENVIRONMENTU je obzvláště v chemickém průmyslu aktuální a velmi důležitou problematikou. Naše společnost se zavazuje k ochraně životního prostředí a k zabezpečení zdraví, bezpečnosti svých zaměstnanců v celém pracovně výrobním procesu.
 

Mezi naše základní priority patří:
 

 • dodržovat všechny zákonné předpisy k ochraně životního prostředí a k zajištění čistějšího a bezpečnějšího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance

 • snižovat objem odpadů a spotřebu zdrojů (materiálu a energie)

 • využívat komplexní systém vzdělávání svých pracovníků k trvalému zvyšování jejich uvědomění a získávání potřebných znalostí v problematice celého ENVIROMENTU

 • soustavně vyhodnocovat vlivy všech MP činností na životní prostředí jak v naší společnosti, tak i u všech našich zákazníků
   

Společnost MetPro s.r.o. u všech svých výrobků uvádí společně s MDS listy i listy SMDS, které obsahují veškeré informace týkající se:
 

 • možného dopadu prostředku na životní prostředí
 • likvidace odpadů
 • nebezpečných látek v MP LINE přípravku
 • opatření při první pomoci
 • požární ochrany
 • opatření při úniku MP přípravku a následné kontaminaci okolí
 • manipulace a skladování přípravků

 

 

Společnost MetPro s.r.o. nabízí chemické výrobky, zařízení a technologie pro likvidaci průmyslových odpadních vod znečištěných chemickými látkami. Jedná se zejména o odpadní vody ze strojírenských provozů, automobilového, textilního, potravinářského a zdravotnické průmyslu či obdobných průmyslových výrob. 


Úprava a čištění průmyslových odpadních vod je z hlediska trvale udržitelného rozvoje jedním z aktuálních problémů našich zákazníků. Naše společnost nabízí speciální chemickou čistírnu odpadních vod (ČOV), díky níž lze na základě analýzy čistit a recyklovat většinu průmyslových odpadních vod. Voda je ošetřena a Vy tak nemusíte řešit problém, jak odpadní vody externě likvidovat. Recyklace vody je jednoduchý a spolehlivý způsob, jak snížit Vaše náklady na likvidaci odpadů a zároveň jak chránit naše životní prostředí.

MP CHEMICKÉ VÝROBKY PRO BEZODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ


Mnoho podniků se dnes musí vypořádat s tím, jak zlepšit metody na zpracování / čistění odpadních vod, tak aby tyto vody mohly být vypouštěny do kanalizace, a aby přitom byla splněna všechna platná nařízení regulačních orgánů vodního hospodářství. Nezbytnou podmínkou je, aby byly z odpadních vod odstraněny veškeré toxické látky - zvláštní pozornost je třeba dbát na škodlivé látky uvedené na Červené listině EU, která zahrnuje nebezpečné látky pro životní prostředí, jako jsou např. pesticidy či polychlorované bifenyly, těžké kovy, ropné látky, fluoridy, tenzidy, atd.

Společnost MetPro s.r.o. vyvinula speciální přípravky, které zbaví odpadní vody organických škodlivin. Takto ošetřená voda pak může být bez obav vypuštěna zpět do kanalizace.

V chemickém procesu neutralizace jsou využívány různé chemické látky, v závislosti na tom, zda neutralizujeme kyselinu nebo zásaditou látku. Základní princip neutralizace spočívá v použití hydroxidových iontů (OH-) neutralizujeme-li kyselinu, či vodíkových iontů (H+) neutralizujeme zásadu. Konečný uživatel musí pečlivě uvážit, v jakém poměru budou chemické látky použity, musí brát ohled na jejich chemické vlastnosti a musí dbát všech bezpečnostních opatření, používá-li nebezpečné chemikálie.
 

Nejběžnější chemické látky užívané v chemickém procesu neutralizace


•   Kyselina sírová (H2SO4)
•   Oxid uhličitý (CO2) – který se ve vodě přemění na kyselinu uhličitou (H2CO3) 
•   Kyselina chlorovodíková (HCl)
•   Kyselina fosforečná (H3PO4)
•   Kyselina dusičná (HNO3)
•   Hydroxid sodný (NAOH)
•   Hydroxid vápenatý (CaOH2)
•   Uhličitan vápenatý (CaCO3)

•   Flockulant (vločkovač)

Tento výše uvedený tradiční sekvenční proces nahradila společnost MetPro s.r.o. vyvinutím přípravků řady MP ÖKO LINE.Výhodou přípravků MP ÖKO LINE je zjednodušení více fází do jedné jediné ucelené fáze. 
 

  DIVIZE CHEMICKÉ VÝROBKY

 

 


MP STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO PROCES NEUTRALIZACE

K neutralizačnímu procesu dochází v tzv. neutralizačních stanicích, jejichž hlavním úkolem je "vyčistit" - vysrážet použité procesní vody tak, aby je bylo možno vypustit do běžné kanalizace. Rozlišujeme neutralizační stanice průběžné (využitelné pro větší objemy odpadních vod) nebo odstavné (použití pro menší množství odpadních vod).

Společnost MetPro s.r.o. nabízí zařízení a technologie pro likvidaci průmyslových odpadních vod znečištěných chemickými látkami. Jedná se zejména o odpadní vody ze strojírenských provozů, automobilového, textilního, potravinářského a zdravotnické průmyslu či podobných průmyslových výrob. 

Úprava a čištění průmyslových odpadních vod je pro naše zákazníky jedním z aktuálních problémů. Naše společnost nabízí speciální chemickou čistírnu odpadních vod (ČOV), díky níž lze na základě analýzy čistit a recyklovat většinu průmyslových odpadních vod.  

Recyklace vody je jednoduchý a spolehlivý způsob, jak snížit Vaše náklady na likvidaci odpadů a zároveň jak chránit životní prostředí.

•   Nabízíme komplexní řešení pro čištění průmyslových odpadních vod z výrobních procesů

•   Odpadní vody můžete upravit a vypouštět, nebo je recyklovat a zpětně využívat v dalších procesech

•   Výhodou je, že lze chemicky čistit téměř všechny odpadní vody

•   Vaše společnost pocítí okamžité snížení nákladů

•   Dojde ke snížení objemu odpadních vod

•   MP ČOV vyčistí odpadní vody s obsahem nebezpečných kationtů kovů (Fe, Al, Cu, Ni, Cr, Pb, Sn, Ag, Zn), laků a 
    lepidel, olejů, kyselin a alkalických sloučenin či toxických aniontů

 

 

MP STROJE A ZAŘÍZENÍ - PROCES DESTILACE


Voda je strategické zboží a cenný zdroj 21. století. Společnost MetPro s.r.o. vyvinula důmyslné destilační zařízení, které umožňuje, aby odpadní vody v průmyslových podnicích byly vyčištěny, recyklovány a znovu využity ve výrobním procesu. Čistění odpadních vod ušetří Vašemu podniku peníze. Voda je ošetřena a Vy tak nemusíte řešit problém, jak odpadní vody likvidovat. Recyklace vody je jednoduchý a spolehlivý způsob, jak snížit Vaše náklady na likvidaci odpadů a zároveň jak chránit životní prostředí.

 

Pomocí MP destilačních linek METPRODEST 80 - 5000 bude odpadní voda destilována a přímo vrácena zpět do výrobního procesu. Tímto způsobem se vytvoří uzavřený systém neomezeného koloběhu vody.

 

  DIVIZE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PRO BEZODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ